MySQL server has gone away BASB
 
 
: 88 - 02 - 9336153